สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แอสฟัลต์ที่มีการประทับตรา