สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบโรงคัดแยกหินขนาดตันต่อชั่วโมง