สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตารางประเภทถาวรกลองหมุนแม่เหล็กผลิตให้ห้องปฏิบัติการกลองหมุนแม่เหล็กถาวร