สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพกระบวนการลอยตัวของแร่เหล็ก