สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้ราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการส่วนบาง