สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิดีโอการทดลองมูลค่าการบดทรายประดิษฐ์