สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หัวหน้านักแสดงและการปลอมหัวหน้าสาขาบด