สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทในกานาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การขุด