สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง