สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หมายเลขหน้าจอตะแกรงอเมริกาที่แตก